Skip to main content

Thông báo

Công bố bản án, quyết định

Số liệu thống kê

13.517

TỔNG SỐ BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ

2.752

Hình sự

1.949

Dân sự

7.179

Hôn nhân và gia đình

275

Kinh doanh thương mại

49

Hành chính

223

Lao động

8

Quyết định tuyên bố phá sản

1.082

Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính
cdscv