Skip to main content

Thông báo

Công bố bản án, quyết định

Số liệu thống kê

18.162

TỔNG SỐ BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ

4.129

Hình sự

2.572

Dân sự

9.175

Hôn nhân và gia đình

353

Kinh doanh thương mại

69

Hành chính

276

Lao động

10

Quyết định tuyên bố phá sản

1.578

Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính
cdscv