Skip to main content

Thông báo

Công bố bản án, quyết định

Số liệu thống kê

17.384

TỔNG SỐ BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ

3.888

Hình sự

2.481

Dân sự

8.894

Hôn nhân và gia đình

345

Kinh doanh thương mại

64

Hành chính

272

Lao động

9

Quyết định tuyên bố phá sản

1.431

Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính
cdscv